Say-19Say-73Say-88Bates-38Say-99Say-102Say-117Bates-21Bates-83Bates-110Bates-148Bates-159